Manualul NATO (1999)

EXTRASE

TÅRI MEMBRE
Belgia, Canada, Danemarca, Franña, Germania, Grecia, Islanda,
Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Spania, Republica Cehå, Statele Unite, Turcia,
Ungaria
Tratatul Atlanticului de Nord, semnat în aprilie 1949,la Washington,instituia
o alianñå de apårare colectivå conform definiñiei de la articolul 51 al Cartei
ONU. Durata acestuia este nedeterminatå. Alianña reuneçte 17 state europene,
Statele Unite çi Canada.
În iulie 1997, în timpul summit-ului desfåçurat la Madrid, çefii de stat çi de
guvern ai ñårilor Alianñei au invitat Polonia, Republica Cehå çi Ungaria så
înceapå negocierile de aderare în vederea integrårii în Alianñå în 1999. În
conformitate cu articolul 10 al Tratatului, Alianña råmâne deschiså pentru
aderarea viitoare a altor state europene în måsurå så favorizeze dezvoltarea
principiilor sale çi så contribuie la securitateta regiunii Atlanticului de Nord.
În paralel cu transformarea internå çi externå întreprinså de cåtre Alianñå
dupå sfârçitul råzboiului rece, NATO a creat un nou Consiliu de Parteneriat
Euro-Atlantic, care constituie un forum de consultare çi de cooperare cu ñårile
partenere din întreaga zonå euro-atlanticå. Alianña a realizat noi structuri ce
reflectå intensificarea relañiilor cu Rusia çi stabilirea unui parteneriat cu
Ucraina,precum,çi instituirea unui dialog intensificat cu ñårile mediteraneene
interesate. Ea a cunoscut o vastå reformå internå çi externå, devenind
garantul påcii çi stabilitåñii în spañiul euro-atlantic în pragul mileniului III.
4 aprilie 1999 marcheazå a 50-a aniversare a Tratatului Atlanticului de Nord.
– 3-
Emblema NATO, care apare pe coperta acestei lucråri a fost adoptatå ca
simbol al Alianñei atlantice de cåtre Consiliul Atlanticului de Nord din
octombrie 1953. Cercul reprezintå unitatea çi cooperarea , în timp ce roza
vânturilor simbolizeazå direcñia comunå spre pace pe care o urmeazå cele 19
ñåri membre ale Alianñei atlantice.
– 4 –

(…)

In prezent, bugetul civil este finanñat dupå o formulå unicå de 16
state. Cea mai mare parte a bugetului militar, care acoperå structura
militarå internañionalå, este finanñatå potrivit unei formule de 16 state uçor
modificatå, a douå formule de 15 ñåri çi a unei formule de 14 state ce
decurge în mod proporñional din precedenta. De asemenea, Programul
NATO de investiñii în domeniul securitåñii este finanñat conform a patru
scheme de distribuire ale diferitelor costuri. Partea din bugetul militar
destinatå finanñårii Forñei aeropurtate de supravegherea îndepårtatå çi de
control a NATO este stabilitå potrivit unei formule de 12 ñåri çi a uneia de
13 ñåri care reflectå orientarea industrialå/comercialå a prevederilor de
distribuire a costurilor în cadrul organizañiei de achiziñie corespunzåtoare,
NAPMO (a se vedea capitolul 13).
Tabelele 1 çi 2, care figureazå la finalul acestui capitol, reiau cotelepårñi
pentru ñårile membre în funcñie de evaluarea cheltuielilor pentru
1998 din bugetul civil çi militar, dar çi formulele de distribuire a costurilor
aflate în vigoare pentru Programul NATO de investiñii în domeniul
securitåñii.

Leave a Reply